Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Prečo spravodaj domu 94 ?

   Preto ?

Keď je podaná informácia vlastníkom bytov vhodením do schránky nájdu sa taký ktorý si dané skutočnosti nepreveria a stačí im podaná ústna informácia od zástupcu vlastníkov, že to sú vymysli jedného vlastníka.

Keď je informácia vyvesená na vchodoch, tak horliví zástupca vlastníkov aj s pomocníkmi ju okamžite likvidujú, aj za cenu poškodenia majetku všetkých vlastníkov bytov.

Otázka znie !

Prečo dané informácie nemôžu byť vyvesené aby si vlastníci mohli danú skutočnosť overiť ?

Prečo zástupca vlastníkov horlivo strháva danú informáciu a nepodá relevantné vysvetlenie na základe relevantných dôkazoch ?

 Je to nezáujmom, neznalosťou alebo bezradnosťou, že vlastníci bytov domu s.č.94 sa vo väčšine nezúčastňujú na dianí okolo činnosti domu, správe svojho majetku a stavajú sa k svojmu majetku ľahostajne. Vlastníci bytov by si mali uvedomiť, že len oni a nikto iní nemôže rozhodovať o ich majetku, vlastníctve. To svedčí aj o účastí vlastníkov bytov na spoločných domových stretnutiach, ktorých sa zúčastňujú väčšinou stále ty istí vlastníci bytov. Dom je spravovaní na základe rozhodnutia vlastníkov bytov, správcom, ktorý je povinný spravovať majetok vlastníkov len v rámci zákona a zákonných požiadaviek vlastníkov bytov.

Tým správcom, ktorý je majetkom vlastníkov bytov domu s.č.94, ktorý sú členovia Družstva OSBD. To znamená, že títo členovia majú možnosť, ba priam povinnosť riadiť tohto správcu prostredníctvom svojho zástupcu (delegáta zhromaždenia). Členovia Družstva OSBD domu s.č.94 viete ? Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. 

Vlastníci bytov domu s.č.94 viete ? Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu; správca, ktorý spravuje bytové domy, musí spĺňať aj podmienky podľa osobitného predpisu. Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa zákona č.182/1993 Z.z.. 

   Náš obytný dom je celok v ktorom spolunažívajú vlastníci bytov. Byt vlastníka je výhradne majetkom vlastníka bytu. Nebytové priestory v obytnom dome sú spoluvlastníctvo všetkých vlastníkov bytov v dome.