Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Ako zmeniť skutový stav.

§8a ods. (5) z.č.182/1993 Z.z. Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "schôdza vlastníkov"). Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14.

Zástupca vlastníkov bytov (ZVB), ZVB je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Nie vlastné alebo len skupiny vlastníkov bytov. ZVB informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Všetkých vlastníkov bytov, nie len skupinu vlastníkov bytov. ZVB nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14. ZVB nemôže uzatvárať zmluvy bez súhlasu vlastníkov bytov. ZVB nemôže bez súhlasu vlastníkov bytov odsúhlasovať dodatky k už uzavretím zmluvám. ZVB informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o ukončení uzavretej zmluvy „nie len skupinu vlastníkov bytov“. Pri zmene dodávateľa na práce pred dom nemôže ZVB svojvoľné sním uzavrieť zmluvu bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, hlavne keď nastupujúca firma má rodinné spojenie zo ZVB.

§8b ods.(2) z.č.182/1993 Z.z.  Pri správe domu je správca povinný

l) priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.

Keďže ZVB informuje len čiastočne, alebo len skupinu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu len, ktoré sám uváži alebo skupina vlastníkov bytov a nebytových priestorov  za potrebné. Tak správca zo zákona je povinný zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu, všetky ponuky, zmluvy týkajúce sa domu a nie len u ZVB, alebo len skupine vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Zákon umožňuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyjadrovať k správe svojho vlastného majetku aj mimo termínu určeným správcom alebo ZVB.

§ 11a, z.182/1993 Z.z.

Štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome má právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo o zhromaždení spolu s programom sa doručuje aj správcovi alebo predsedovi, ak má schôdza vlastníkov alebo zhromaždenie rozhodovať o úlohách pre správcu alebo predsedu.

To znamená, že vlastníci bytov a nebytových priestoroch môžu svoje záležitosti v rámci spravovania vlastného spoločného majetku rozhodovať aj sami v rámci zákona a pokiaľ sa to netiká správcu tak bez účasti správcu.

 

Pri 112 vlastníkov bytov je štvrtina vlastníkov 28. To znamená, že 28 vlastníkov bytov má právo v písomnej forme zvolať schôdzu vlastníkov bytov domu, ak to uzná za vhodné. Písomnú žiadosť na zvolanie schôdzu vlastníkov bytov domu by mali v prvom rade podpísať vlastníci bytov, ktorým záleží na transparentnom spravovaní ich vlastného majetku a nie sa spoliehať, že to za nich správy niekto iní a že sa pridá až keď bude viac podpisov.

 

Na schôdzi vlastníkov bytov domu, by sa mali určiť pravidlá v rámci zákona ako bude zabezpečené transparentné informovanie o spravovaní ich majetku.

Napíšte nám

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!