Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Tunelovanie FPÚaO, ZVB a správcom OSBD

  Podľa účtovného výpisu z FPÚaO domu s.č.94, Dubnica nad Váhom za rok 2014 boli správcom OSBD-PB, ktorý je zodpovedný za spravovanie majetku vlastníkov bytov v správe OSBD-PB zaúčtované mínusové položky, dňa 31.12.2014, ZVB a pomocníci – hrubá mzda r.2014 -2.105,00 €, dňa 31.01.2015 –605,18 € a dňa 31.12.2014 -605,18€ pod názvom ZVB a pomocníci – odvody zamest. r. 2013 a 2014 spolu 1.210,36 €.

 

  Na základe daných skutočnosti bola vyzvaná Kontrolná komisia správcu OSBD-PB.

 Bod 1/  Vážená Kontrolná komisia.

Podľa zápisnice obytného domu ú.č. 185, Centrum II 94, 018 41 Dubnica nad Váhom, zo dňa 10.02.2011, bod 11 - Návrh na odmenu ZVB, prípadne domovníka  - údržbára: Na návrh p. Pálenika bola schválená odmena pre ZVB (pomocníkom) 1,50 € / byt v pomere 40:7. To znamená 112x1,5x12=2016. Na výpise FO-domu za rok 2014 je zaúčtované 31.01.2014 ZVB a pomocníci – hrubá mzda 2 105,- € za rok 2013 a 31.12.2014 ZVB a pomocníci – hrubá mzda 2 105,-€ za rok 2014, čo je spolu 4 210,- €. To je oproti schválenej odmene pre ZVB navýšenie za rok 2013 a 2014 spolu o 178,- €.

 

Odpoveď Kontrolnej komisie správcu OSBD.

K bodu 1

Na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov domu Centrum lI (,.94, 018 41 Dubnica nad Váhom, konanej dňa 29.01.2013, v bode 3.2. prítomní vlastníci schválili na náhradnej schôdzi hodinu po začiatku schôdze výšku náhrady výdavkov pre ZVB vo výške 2105 €. Z prítomných 50 vlastníkov 48 hlasovala za 1 bol proti a 1 sa zdržal. Uvedená suma bola následne zakomponovaná do príkaznej zmluvy uzatvorenej so ZVB, ktorú majú uzavretú všetci ZVB v správe OSBD-PB.

S pozdravom Kontrolná komisia.

 

Po získaný zápisnice zo dňa 29.01.2013 bolo zistené, že na návrh vedúceho strediska OSBD-Dca Ing. Koníčka bola ZVB navýšená odmena z 2.016,00 € na 2.105,00 € na základe inštrukcií od riaditeľa Ing. Machúna na základe zvýšených nákladov ZVB (príklad podľa Ing. Koníčka preplácanie bločkov, písacie potreby, kúpa tonerov internet a pod.)

 

Prečo Ing. Koníček navrhoval navýšenie odmeny pre ZVB? Odpoveď je v informácii riaditeľa OSBD-PB, Ing. Jozef Machúna.

 

Vážený zástupca vlastníkov bytov,

na schôdzach bytových domov na konci roku 2012 a začiatku roku 2013 Vám bolo schválené vyplatenie finančných prostriedkov formou paušálnych náhrad výdavkov spojených s vykonávaním funkcie zástupcu vlastníkov bytov, prípadne domovníka údržbára. K uvedenému riešeniu sme pristúpili po dohode s audítorom a v snahe ušetriť domom finančné náklady, ktoré by vznikli v dôsledku novelizácie zákonov o sociálnom poistení, o zdravotnom poistení, o starobnom dôchodkovom sporení a Zákonníka práce platnými od 1.1.2013. Toto riešenie sa nám javilo ako správne aj s ohľadom na charakter Vašej činnosti a jej nákladovosť a nebolo namietané ani zo strany daňového úradu ani daňových poradcov.

Súčasné stanovisko Finančného riaditeľstva SR – daňovej sekcie je však také, že vyplatením paušálnych náhrad výdavkov by sme Vás – ZVB, ako aj dom mohli vystaviť riziku následných sankcií za neodvedenie dane z príjmov a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Toto riziko sme po následných konzultáciách s odborníkmi na daňové právo (v kontexte stanoviska FR SR a krátkosti času) vylúčili a pristúpili sme, aj keď neradi, k vyplácaniu prostriedkov formou príkazných zmlúv v zmysle nadväzujúcej daňovej a odvodovej legislatívy.

Táto situácia nás samozrejme veľmi mrzí, aj keď k nej došlo v dôsledku zmeny postoja štátnych orgánov, v nasledujúcom období však budeme hľadať riešenia, aby sme dosiahli spokojnosť na obidvoch stranách – štátnych orgánov aj vás.

V Považskej Bystrici 04.12.2013

S pozdravom

Ing. Jozef Machún

riaditeľ OSBD-PB

 

V skutočnosti vlastníci bytov domu ú.č. 185 dňa 29.01.2013 odsúhlasili ZVB výšku odmeny (náhrad výdavkov) za činnosť ZVB vo výške 2.105,- € za rok. Vlastníci bytov odsúhlasili, že náhrada výdavkov bude vyplácaná z FPÚaO domu ú.č. 185 v rámci zákona č. 182/1993 Z. z.. Nič viac do dnešného dňa nebolo odsúhlasené vlastníkmi bytov domu ú.č. 185.

 

  Na základe daných skutočnosti bola vyzvaná Kontrolná komisia správcu OSBD-PB.

Bod 2/  Vážená Kontrolná komisia,

Výpis fondu prevádzky, údržby a opráv domu s účtovným číslom 185. Dňa 31.01.2014 ZVB a pomocníci – odvody zamestnancov 605,18 € rok 2013. Dňa 31.12.2014 ZVB a pomocníci - odvody zamestnancov 605,18 € rok 2014. Akých zamestnancov má obytný dom s ú.č.185 ? Vlastníci schválili ZVB 2.016,00 € ročne nič viac. To znamená, že odsúhlasená suma  je konečná (t.z. hrubá mzda ako je uvedené vo výpise FPÚaO domu za rok 2014) a je príjmom pre ZVB, ktorý je vyplatený na základe schválenia domovej schôdze a príjemca je povinný ho priznať v daňovom priznaní a zaplatiť daň a odvody do poisťovní.

 

Odpoveď Kontrolnej komisie správcu OSBD.

K bodu 2

ZVB vykonáva činnosť' pre dom v záujme domu. ZVB má podpísanú príkaznú zmluvu a vzťah „dom – ZVB“ má charakter pracovnoprávneho, resp. obdobného vzťahu. Vzhľadom na skutočnosť', že dom v správe nemá právnu subjektivitu (tú má len spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov riadne zaregistrované v zmysle platných právnych predpisov), pracovnoprávne vzťahy sa riešia prostredníctvom správcu.

S pozdravom Kontrolná komisia.

 

    Na základe daných skutočnosti môžeme sa domnievať, že správca porušil zmluvu o výkone správy a zákon č. 182/1993 Z.z. §8a ods.5), §14 a finančné prostriedky z FPÚaO použil neoprávnene bez súhlasu vlastníkov bytov. ZVB nie je zamestnancom domu, a odmena, ktorú ZVB odsúhlasili vlastníci bytov je dobrovoľná a je príjmom ZVB (hrubá mzda), čo je povinný ZVB priznať v daňovom priznaní a vyplatiť odvody podľa zákona.

Podľa vysvetlenia riaditeľa OSBD-PB Ing. Machúna, vyplatením paušálnych náhrad výdavkov by sme Vás – ZVB, ako aj dom mohli vystaviť riziku následných sankcií za neodvedenie dane z príjmov a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Toto riziko sme ... vylúčili a pristúpili sme, aj keď neradi, k vyplácaniu prostriedkov formou príkazných zmlúv v zmysle nadväzujúcej daňovej a odvodovej legislatívy.

Tým riaditeľ OSBD-PB Ing. Machún, priznal, že ZVB s odsúhlasenej odmeny neodvádzajú daň a odvody. A keďže všetci členovia orgánov OSBD-PD a riadiaci pracovníci OSBD sú aj ZVB tak sa zahrali na toho čo premenil vodu na víno. Tak na základe príkaznej zmluvy zo „zástupcu vlastníkov bytov“ ZVB, premenovali na „zamestnanec vlastníkov bytov“ ZVB. Skratka ZVB ostala nezmenená ale podľa správcu sa ZVB stali zamestnancami vlastníkov bytov, ktorý sú povinní za svojho zamestnanca platiť dane a odvody, ktoré vypláca z FPÚaO domu.

 

Pri obrátení sa na výklad príkaznej zmluvy nám došla odpoveď.

1. Príkazná zmluva nie je inštitút pracovného práva, takýto pracovný pomer ani obdobný pracovný vzťah zákonník práce nepozná. Je to inštitút občianskeho práva. Ak by sme ju nazvali mandátna zmluva šlo by o inštitút obchodného práva. Je nepochybné, že správca nekonal v zmysle zákona.

2. Na základe príkaznej zmluvy sa odvody neplatia, nakoľko nejde o pracovný pomer. Odvody sa platia len v prípade pracovného pomeru alebo v prípade obdobného pracovno-právneho vzťahu (dohody).

Advokát Peter Serina

 

Keďže vlastníci bytov nedali ZVB ani správcovi OSBD-PB súhlas k uzavretiu príkaznej zmluvy (§8 ods.3, §8a osd.5), 8b osd.1)2), §10 ods.3)). Bola dňa 04.05.2015 vyzvaná Kontrolná komisia správcu OSBD-PB.

Žiadame Vás o zverejnenie príkaznej zmluvy/zmlúv dom – ZVB. Od 04.05.2015 do 31.01.2018 o príkaznej zmluve dom - ZVB hovory len Predstavenstvo správcu OSBD-PB, Kontrolná komisia správcu OSBD-PB a právne oddelenie správcu ale v skutku je to s ňou ako z YETIM, nikto ho a ju nevidel.

 

V zákone je definovala činnosť ZVB. Zákon neviaže činnosť ZVB na povinnú ale nechávajú na rozhodnutí vlastníkov bytov. Zákon kladie ZVB len povinnosť podávania  informácii o činnosti správcu a uplatňovať požiadavky vlastníkov na správcu. Zákon jasne zakazuje ZVB konať bez súhlasu vlastníkov.

Vlastníci na základe dobrovoľnosti schválili len dobrovoľnú odmenu ZVB. Na základe dobrovoľnej odsúhlasenej odmeny ZVB, k čomu vlastníkov bytov neviaže žiadny zákon, všetky povinnosti, čo sa týka odvodov s prímu sú len záležitosťou ZVB na základe dobrovoľného súhlasu prijatia činnosti ZVB v rámci zákona.

 

V skutočnosti je príkazná zmluva uzavretá ZVB – OSBD-PB stým, že OSBD-PB je príkazca a ZVB príkazník. To znamená, že ZVB príkazník vykonáva činnosť na základe požiadavky príkazcu OSBD-PB nie vlastníkov bytov.

 

Podľa advokát Peter Serina na základe príkaznej zmluvy sa odvody neplatia, nakoľko nejde o pracovný pomer. Odvody sa platia len v prípade pracovného pomeru alebo v prípade obdobného pracovno-právneho vzťahu (dohody).

Príkazná zmluva dom-ZVB neexistuje a príkazná zmluva ZVB - OSBD-PB je neverejná na základe, ktorej správca vypláca dane a odvody za ZVB z FPÚaO domu.

Podľa vysvetlenia Kontrolnej komisie, ZVB vykonáva činnosť' pre dom v záujme domu. ZVB má podpísanú príkaznú zmluvu a vzťah „dom – ZVB“ má charakter pracovnoprávneho, resp. obdobného vzťahu. Tak vlastníci bytov sú povinní za ZVB platiť dane a odvody.

Pamätá si niekto z vlastníkov bytov domu s.č.94, že podpísal zmluvu alebo dal na ňu súhlas ZVB ? v nijakej zápisnici z schôdze domu nie je takéto uznesenie ani len diskusia.

Takže ak sú vlastníci bytov na základe zmluvy platiť dane a odvody za ZVB ale takáto zmluva neexistuje, tak vlastníci nemôžu platiť dane a odvody za ZVB.

Od 01.01.2013 sa v dôsledku schválených novelizácií zákonov sa zásadne mení odvodová povinnosť u dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti, keď sa novo zavádza rovnaká odvodová povinnosť ako u pracovného pomeru pre dohodára aj zamestnávateľa 31,75%.

 

Ale na základe zmluvy ZVB – OSBD-PB, ktorá je súkromnou vecou ZVB je povinný správca OSBD-PB ako zamestnávateľ ZVB platiť za neho dane a odvody ale nie z FPÚaO domu ale z odsúhlasenej odmeny schválenie dobrovoľné od vlastníkov bytov.

 

K dátumu 01.01.2018 takto správca OSBD-PB so súhlasom ZVB s.č. domu 94 nezákonne z FPÚaO domu vyčerpali 3.025,90 € o čom ZVB a správca OSBD-PB si zabudol pýtať súhlas vlastníkov bytov a informovať o danej skutočnosti.

 

Ešte súhlasíte vlastníci bytov s činnosťou Vášho ZVB ? Že háji Vaše záujmy pred svojimi a správcovými ako jeho zamestnanec ?

Ešte súhlasíte členovia spoločenstva Družstva OSBD s činnosťou Vášho zástupcu na Zhromaždený delegátov spoločenstva Družstva OSBD ?

Neplatí! OSBD + P-OSBD + ZVB = ZAMESTNANEC DRUŽSTEVNÍKOV ! DRUŽSTEVNÍK = MAJITEĽ SPRÁVY OSBD !  Majitelia sú všetci družstevníci a nebyť družstevníkov, tak nie je ani správa OSBD-PB a ani P-OSBD. Má ešte niekto iný názor, okrem P-OSBD-PB, ktorého členom je Váš ZVB?

Ako zamestnanec OSBD vysvetľuje vlastníkovi v správe OSBD aby zbytočne nepoukazoval na nezákonnú činnosť správcu voči vlastníkom v správe OSBD.

O čo ide nám, je dúfam jasné, ale nechápem, vážený pán .........., o čo ide Vám. Pokiaľ budete chodiť' po úradoch rozprávajúc Vaše verzie (lebo ako sa otázka položí, je podstatné), zbytočne upriamite pozornosť na veci, ktoré by si inak nikto nevšimol a spôsobíte nemalé problémy množstvu ľudí. o výsledok nemám strach, ale ide o to, že robiť ZVB nie je žiadna prechádzka ružovým sadom, a keď' našich ZVB začne otravovať' svojim taktným spôsobom daňový úrad alebo sociálne poisťovňa, tak si buďte istý, že. Sa na funkciu ZVB vykašlú. O toto Vám ide, pán Ing. ? Slon v porceláne by narobil menej škody.

S pozdravom

Ing. František Kotala

Ing. František Kotala ako delegát a ZVB akosi pozabudol ZVB nie je funkcia ale ZVB zo zákona zabezpečuje styk (kontakt, hovorca).  Alebo ako vyškolený správca za družstevné peniaze nemusí poznať zákony. Tak mu pripomenieme. Zákon 182/1993 Z. z. § 8a (5) Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "schôdza vlastníkov"). Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14.

 

Nájde sa 28 vlastníkov bytov domu aby sa zhodli na spravovaní vlastného majetku ?

 

Napíšte nám

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!