Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Pomerové merače na radiátory

Ako správcu OSBD za pomoci Vášho ZVB zaujíma zákon.

    §8b zákona 182/1993 Z.z.(3) Pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa.

Najvyšší predstaviteľ správcu je Váš ZVB č.d.94 p. E.M., ktorá dojednala čo najvýhodnejšie podmienky, ale pre koho ? 

    Dňa 24.11.2016 bol vyvesený oznam o schôdzi vlastníkov a nájomnikov bytv domu č.94.

Kde podľa programu schvôdze bodu 4. mali vlastníci a nájomníci(1) rozhodnuť o výbere druhu /type/ a termíne výmeny pomerových meračov tepla na vykurovacích telesách a o možnosti ich úhrady (elektrické merače RNV rádio 4).

    ZVB p.E.M. prezentovala dva návrhy pomerových meračov. Jeden s odpočtom hodnôt zo vstupom do bytu vlastníka a druhý bez vstupu do bytu vlastníka s rozdielom ceny cca 5,- €. ZVB vyzvala zástupcov vchodov aby sa vyjadrili k cenovým ponukám. Na základe odporúčaní zástupcov vchodov prítomní vlastníci a jedna nájomníčka odsúhlasili pomerové merače s odpočtom hodnôt bez vstupu do bytu vlastníka.

    Dňa 07.12.2016 bolo zverejnené uznesenie zo schôdze dňa 01.12.2016 bod 3. Výmenu pomerových meračov tepla na vykurovacie telesá RNV rádio 4 s rádiovým prenosom údajov od firmy TECHEM 558 ks v sume 12.856,32 € s DPH z FPÚaO domu po vykurovacej sezóne.

    Suma ktorá sa objavila v uznesení zo schôdze 12.856,32 sa viacerým vlastníkom nepozdávala, nakoľko boli presvedčení, že na schôdzi bola prezentovaná iná cena za výmenu pomerových meračov tepla.

    Po dopytovaní na zástupcov vchodov nám zástupkyňa vchodu p. S.D. dňa 14.12.2016 poskytla ponuku na pomerové merače, ktorú jej deň pred schôdzou vhodila ZVB do schránky. Cenová ponuka vystavená dňa 10.10.2016 Ing. M.K. pre dom č.94 na RNV Vario 4 na sumu 19,68 €/ks. s DPH (558 ks 10.981,44 €).príloha 1. Pri dopytovaní na dodávateľov pomerových meračov tepla vykurovacích telesách nás upozornili, že pomerové merače tepla RNV VARIO 4 neexistujú a že sme sa asi pomýlili alebo urobili preklep, existujú len RNV RADIO 4.

    Na základe danej skutočnosti sme začali komunikovať so správcom OSBD. Mailová komunikácia zo dňa 04.01.2017.

Dobrý deň, zatiaľ máme 4 ponuky na dodávku a montáž 558 kusou pomerových meračov na radiátor pre náš dom. V jednej sa odvolávajú, že takúto činnosť zabezpečuje aj OSBD. Žiadame Vás na koho sa máme obrátiť na OSBD so žiadosťou o ponuku na dodávku a montáž 558 kusou pomerových meračov na radiátor pre náš dom.

S pozdravom vlastníci.

Odpoveď správcu.

OSBD Pov. Bystrica cenovú ponuku na výmenu meračov tepla predložilo ZVB  bytového domu CII 94 Dca, ktorá bola vlastníkom bytov predložená na domovej schôdzi dňa 1.12.2016 ( podľa podkladov aj za vašej účasti), kde vlastníci  danú cenovú ponuku schválili a odsúhlasili typ merača aj financovanie( nik nebol proti a preto aj váš hlas bol súhlas)  , čo je uvedené  v bode č.4 zápisnice z domovej schôdze zo dňa 1.12.2016. Zápisnica spĺňa všetky náležitosti zákona č. 182/1993 Z.z, je na OSBD Pov. Bystrica zaevidovaná, preto nevidíme dôvod vystavovať novú cenovú ponuku na niečo , čo vlastníci schválili .

S pozdravom správca

Ďakujeme za odpoveď.

To, že predložilo cenovú ponuku na výmenu meračov tepla OSBD Pov. Bystrica ZVB  bytového domu CII 94 sme do teraz nevedeli. Za našej účasti bola informácia o ponuke na merače pôvodné a rádiové s informáciou, že sú drahšie o 5,- € a výhodou odpisu. Na základe vyzvi ZVB aby sa vyjadrili k ponukám zástupcovia vchodov sme dali svoj hlas za rádiové. Či danú cenovú ponuku sme schválili a odsúhlasili nevieme posúdiť nakoľko zápisnica nie je verejná. Že zápisnica spĺňa všetky náležitosti zákona č. 182/1993 Z.z. sa môžeme len spoliehať ale nevieme posúdiť nakoľko nie je zverejnená ako aj ponuky pred schôdzou. Podľa Vašej informácie tiež nevidíme dôvod vystavovať novú cenovú ponuku stačí pôvodnú skopírovať a preposlať ale na to vlastník asi nemá právo žiadať od správcu keď mu nedôveruje. Ale skúsime! Môžem Vás požiadať aj napriek smernici č. 1/2016, ktorá odporuje Ústave SR, Občianskemu zákonníku a Zákonu č. 182/1993 Z.z. o zaslanie danej cenovej ponuky ako aj o zápisnicu z danej schôdze?

 S pozdravom vlastníci

Odpoveď správcu.

Pozdravujem,

každý vlastník má právo nahliadnuť do dokladov ,preto aj v tomto prípade stačí sa dostaviť na OSBD a doklady podľa požiadavky k nahliadnutiu budú predložené.

S pozdravom správca

Ďakujem za odpoveď.

Každý vlastník má právo nahliadnuť do dokladov, tak cituje zákon. Čo sme informovali predstavenstvo aj KK, že zákon pri citácií nahliadnutie necituje “LEN” NAHLIADNUTIE a v zákone nie je, že vlastník si nemôže zdokumentovať dokumenty tikajúce sa jeho spoluvlastníctva v dvadsiatom prvom storočí inak ako perom.   Do dnešného dňa nám len KK odpovedala, že nevidí problém ak si vlastník zdokumentuje dokumenty tikajúce sa jeho spoluvlastníctva inak ako perom. Predstavenstvo sa k danej problematike od 27.11.2016 do dnešného dňa nevyjadrilo preto považujeme, že tiež nemá námietky ak si zdokumentujeme dokumenty tikajúce sa spoločného vlastníctva inak ako perom. V tomto prípade stačí sa dostaviť na OSBD a doklady podľa požiadavky k nahliadnutiu budú predložené a nebude nám bránené si zdokumentovať dokumenty tikajúce sa spoluvlastníctva inak ako perom?

 S pozdravom vlastníci

Odpoveď správcu.

Pozdravujem, pracovníci budú postupovať podľa smernice 1/2016 „ Postup pri nahliadaní do dokladov týkajúcich sa správy bytov a FPÚaO „, ktorá nepripúšťa fotenie, kopírovanie, skenovanie ....

S pozdravom správca.

 

   Dňa 25.05.2017 bola požiadaná Kontrolná komisia správcu OSBD na Pozastavenie výkonu prác podľa uznesenia zo dňa 01.12.2016.

Uvedomujeme si, že výmena meračov je nutná, čo nenamietame, ale keďže podľa uznesenia sa práce majú začať až po vykurovacej sezóne a do novej je ešte čas, mali by byť vysvetlené nejasnosti a nezrovnalosti pred realizáciou výmeny meračov tepla, aby sa predišlo prípadným nezhodám.

  Vo vchodoch nášho obytného domu bola dva mesiace vyvesená informácia týkajúca výmeny pomerových meračov. Tak vlastníci čakali, že buď ZVB alebo správca podá k danej informácii vysvetlenie. Keďže ani po dvoch mesiacoch vlastníci nepoznajú stanovisko ZVB alebo správcu obraciame sa na Vás.

   Dňa 22.06.217 KK odpovedá.

Viete, my nechceme ani nemáme právo kritizovať  fungovanie vlastníkov vo Vašom dome, ale čo u Vás nemožno mať vlastný názor ? Prečo sa u Vás na schôdzi schválila  ponuka , ktorá evidentne nekorešpondovala s ponukou vypracovanou  p. Koníčkom  a ktorú ako uvádzate, ste mali k dispozícii zavesenú  na dverách?  Vaším vlastníkom je jedno, že ponuka narástla o toľko eúr, koľko uvádzate ? Alebo Vaše počty sú iné, ako počty ostatných vlastníkov ?

Kontrolná komisia zaujala k tomuto problému takéto stanovisko :

Žiadame o relevantné  vysvetlenie  údajného navýšenia ponuky, ktorá bola odsúhlasená  na domovej schôdzi oproti prezentovanej ponuke vypracovanej p. Koníčkom a predloženej vlastníkom.

Podľa Vášho vyjadrenia, ktoré ste nám  zaslali, Vám boli fyzicky namontované pomerové merače, pričom merače boli osadené do starých   úchytov, takže nebolo potrebné vykonať niektoré ďalšie operácie, ktoré boli vyčíslené v ponuke.

Vy ste to všetko krásne spočítali a Vaším výpočtom ste ušetrili bytovke 1.846,98 €.

Nás zaujíma len jedna vec  - máte už k dispozícii faktúru, kde je konečná suma vyfakturovaná firmou za materiál a prácu pri montáži meračov vo Vašej  bytovke ?

Viete už porovnať Vaše výpočty s položkami, ktoré sú uvedené vo faktúre ?

Ak áno, a nájdete tam pochybenia, ktoré treba riešiť, pošlite nám ďalšiu sťažnosť.

S pozdravom KK

 Dňa 24.06.2017 zaslaná odpoveď vlastníkov.

Neočakávame kritiku fungovania vlastníkov vo našom dome, sú to slobodný a nie bezprávny ľudia, ktorý by si mali byť vedomí svojho konania. Nie sme si vedomí, že nerešpektujeme názor iného pokiaľ nás presvedčí relevantným dôkazom.

   Či v našom dome nemožno mať vlastný názor ? Jeden z mnohých. Keď sa na domovej schôdzi poukázalo na 300% predraženie nepodstatných prác pre fungovanie domu, (náter soklu) tak sa ozvala jedná vlastníčka (pomocníčka ZVB). „A vy by ste nedopriali synovi“. Nevadilo jej, že dom zbytočne prišiel o cca 3 000,- € (možno niečo kvaplo). A ostatní, možno šomrali ale až po skončení schôdze.

  Prečo u Nás na schôdzi bola schválila  ponuka, ktorá evidentne nekorešpondovala s ponukou vypracovanou  p. Koníčkom za dňa 10.10.2016  a ktorú ako uvádzate, ste mali k dispozícii zavesenú  na dverách? Ponuka nebola zverejnená na dverách. Ale vo vchodoch po zverejnení odsúhlasenia ponuky bola informácia o údajnej ponuke na výmenu meračov. Tak ak by ste ju chceli tak je u p. Koníčka a môžete si ju porovnať s našimi údajmi.

   Len tak letmo spomíname, že na schôdzi vyzvala ZVB vchodovích zástupcov aby sa vyjadrili k ponuke nakoľko ju spoločne preberali. Tak potom aj vchodoví zástupcovia museli vedieť o navýšený ponuky keď ju odporúčali schváliť.

   Dúfam si pamätáte, keď sme požiadali Ing. Koníčka aby nám ponuku pre poslal tak jeho odpoveď bola podľa vzoru Ing. Machúňa (riaditeľ OSBD), že nevidí dôvod nám ju posielať. Hoci stačilo len mailom poslať a nijaké náklady by sme nespôsobil. 

   Na základe zákona sa nespoliehame na účtovný neúplný výpis FPÚaO od správcu ale čakáme na originál výpis účtu FPÚaO nášho domu a potom Vás budeme informovať.

S pozdravom vlastníci

 Dňa 22.06.217 KK odpovedá.

Fungovanie vlastníkov – vôbec sme nemali v úmysle kritizovať vlastníkov vo Vašom dome, ale nehnevajte sa, sami ste nám potvrdili to, čo si v kútiku srdca myslíme. Vaše vyjadrenie smeruje k tomu, že nevedia povedať ako sa to hovorí „svoj názor na plnú hubu“ tam, kde treba a šomrú len tam, kde to už nič nezmení !

Montáž meračov a ich cena -  ospravedlňujeme sa za omyl, keď sme napísali, že ponuka bola zverejnená na dverách pred schôdzou. Naša požiadavka zo zasadnutia KK bola zatiaľ čiastočne splnená a od p. Koníčka nám bola zaslaná táto informácia: Čo sa týka platby za výmenu meračov bolo vymenených zatiaľ 502 meračov  a fakturácia zo strany OSBD bola vo výške 22,85 € s DPH/ merač ( odsúhlasené 23,04 €) + náklad  na dopravu 3,36 € s DPH /BD. Zvyšné merače sa vymieňajú na základe požiadavky vlastníka bez zmeny ceny. Takže môžete posúdiť sami, či bola montáž meračov predražená alebo je to v poriadku.

    Tak správca neúčtoval podľa p. Koníča nie odsúhlasených vlastníkmi 23,04 €/ks s ale nikto nevie prečo tak 22,85 € + náklady za dopravu 3,36 €/BD. Keďže obytný dom je koneční užívateľ tak ceny sú s DPH.

a) Podľa odsúhlasenej ceny vlastníkmi. 23,04 x 558 = 12.856,32 € s dopravou.

b) Podľa fakturácie ceny správcom po zľave. 22,86 x 558 = 12.750,30 € bez dopravy.

c) a – b = c 12.856,32 – 12.750,30 = 106,02 €

Podľa výpočtov nám správca dal zľavu 106,02 €. V prechádzajúcom odstavci kde p. Koníček sľubuje zľavu 22,85 € + náklady na dopravu 3,36 €/BD. Takže náklady za dom by mali byť 12.750,30 € + 3,36 € = 12.753,66 €.

   Čo nám hovoria výpisy z FPÚaO domu evidované u správcu OSBD po našom upozornení.

Výpis FPÚaO k dňu 31.07.2017 vytlačený 17.07.2017

SPOLU            Meracia a regulačná technika.    12 457,72 

 Výpis FPÚaO k dňu 31.08.2017, vytlačený 22.08.2017

SPOLU         Meracia a regulačná technika.      12 921,84 €

 Výpis FPÚaO k dňu 31.08.2017, vytlačený 07.09.2017

SPOLU         Meracia a regulačná technika.      13.058,93 €

 Výpis FPÚaO k dňu 31.08.2017, vytlačený 08.09.2017

SPOLU          Meracia a regulačná technika.     36.036,40 €

 Výpis FPÚaO k dňu 31.08.2017, vytlačený 02.10.2017

SPOLU          Meracia a regulačná technika.     13.059,00 €

 

   A môžeme sa vrátiť k zápisnici zo dňa 14.11.2017. Zapisovateľ p.J.J. a dve overovateľky zápisnice p.M.S. a p.S.D. do počtu prítomných zarátali aj nájomníka, čo je v priadku až na to.

(1)§14 z.č.182/1993 Z.z.(6) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.

Nájomník bytu nemôže hlasovať na schôdzi vlastníkov pokiaľ sa nepreukáže overeným splnomocnení vlastníka bytu ako môže hlasovať. Na základe zápisnice zo dňa 01.12.2016 zapisovateľkou p.M.S. a podpísane dvoma overovateľkami zápisnice Ing.V.Č. a Ing.M.P. nikto nepredložil aj keď podľa prezenčnej listiny je jasné, že hlasovala nájomníčka p.A.B. bez overeného splnomocnenia.

 V bod 3.zápisnice „ZVB domu komentovala čerpanie fin. prostriedkov z FPÚaO domu, zvlášť vyššie položky. Informovala vlastníkov o montáži MRT na dome (lenže v bytoch sa konala výmena pomerových meračov tepla RNV RADIO 4 a nie metacej, regulačnej techniky). Pri kontrole faktúracie zistila určité nezrovnalosti vo faktúracii. Následne podala reklamáciu na faktúraciu MRT (RNV RADIO 4). Po jej vyriešení a opätovnej kontrole všetkých položiek je účtovný stav na FPÚaO domu správny. Odsúhlasená suma na CP nebola prekročená ! Prítomná vlastníčka bytu na schôdi podotkla, p. Vangorík sa hlási načo ZVB E.M. vo svojom emocionálnom prejave len poznamenala. Teraz hovorím ja a p. Vangorík si počká s dodatkom, že si vyprosuje jeho vymysli a to sa bude riešiť. Keď p. Vangorík dostal slovo a opýtal sa prítomných aká cenová ponuka bola schválená tak odpoveď bola kto si to pamätá a cena nikoho nezaujímala. Ale to sa do zápisnice nedostalo lebo asi v tom čase zapisovateľovi zápisnice prestalo písať pero a overovateľky zápisnice v čase vystúpenia p. Vangoríka mali iné povinnosti.

Možno cenová ponuka na MRT nebola prekročená lebo takú ponuku vlastníci neodsúhlasili. Vlastníci „odsúhlasili“ CP na výmenu pomerových meračov tepla RNV RADIO 4 v bytoch, ktorá by mala byť podľa ZVB 12.856,32 €. No ale podľa účtovného výpisu správcu OSBD na výmenu pomerových meračov tepla bolo z FPÚaO vyčerpané 13.059,00 €. Podľa ZVB rozdiel medzi „schválenou“ ponukou a skutočnými nákladmi – 202,68 € v neprospech domu nebola prekročená. Ktorý vlastník bytu súhlasí s vyjadrením p. Mosnej súhlasí ? Za pripomienku stoji vyhasenie vedúceho strediska Dubnica nad Váhom Ing. Koníčka. Čo sa týka platby za výmenu meračov bolo vymenených zatiaľ 502 meračov  a fakturácia zo strany OSBD bola vo výške 22,85 € s DPH/ merač ( odsúhlasené 23,04 €) + náklad  na dopravu 3,36 € s DPH /BD. Zvyšné merače sa vymieňajú na základe požiadavky vlastníka bez zmeny ceny. Tak podľa Ing. Koníčka mala výmena meračov 12.750,30 € + doprava 3,36 €/BD. Vyfakturované z FPÚaO domu bolo 13.059,00 € takže doprava vyšla na 308,70 €, čo zodpovedá 91,88 jázd pri výmene pomerových meračov tepla.

 

   Podľa ZVB E.M., neustále sa opakujúce sťažnosti a tvrdenia, ktoré p. Vangorík vypisuje a vhadzuje anonymne do schránok vlastníkov o navýšení ceny sú neopodstatnené, nepravdivé a zavadzajúce ???!!!

 

Tak potom stojí za vysvetlenie, prečo po vyvesení porovnaných cien od TECHEMU a OSBD ZVB ich na druhý deň strhávala miesto toho aby vysvetlila. Keď bol požití samolepiaci papier aby doklad o porovnaní cien od TECHEMU a OSBD aby si mohl čo najväčší počet vlastníkov bytov prečítať, tak manžel ZVB aj za cenu poškodenia majetku vlastníkov tieto oznámi strhával.

 

Výpis FPÚaO domu č.94 za rok 2017

 

Okresné stavebné bytové družstvo, SNP 1936, 01707 Považská Bystrica

 Účtovné číslo domu: 185

 

Bytovka 94

SNP 1936 (to nie je chyba ale skutočnosť)

01841 DUBNICA NAD VÁHOM

Vec: Výpis fondu prevádzky, údržby a opráv domu s účtovným číslom: 185

 

Údaje fondu domu platné ku dňu: 31.122017

Počiatočný stav k: 01.01.2017       34 452,15 EUR   Úč. stav k: 01.01.2017      33 068,68 EUR

Nárast fondu                                       32 478,07 EUR

Čerpanie fondu                                  34 648,16 EUR

Stav fondu                                          32 282,06 EUR   Účtovný stav fondu           30 930,85 EUR

 

Prehľad pohybov zaznamenaných na fonde od začiatku roka: len Meracia a regulačná technika.

P/C Dátum           Suma DD CD                                      Popis

C 14.06.2017       11 198,88  38 02033317 PV:2033/3 - Meracia a regulačná technika.

C 16.06.2017              93,62  38 02131317   PV:2131/3 - Meracia a regulačná technika.

C 19.06.2017            137,09  38 02132317   PV:2132/3 - Meracia a regulačná technika.

C 20.06.2017               91,39  38 02130317   PV:2130/3 - Meracia a regulačná technika.

C 21.06.2017             114,24  38 02121317   PV:2121/3 - Meracia a regulačná technika.

C 21.06.2017               91,39  38 02122317   PV:2122/3 - Meracia a regulačná technika.

C 21.06.2017             137,09  38 02126317   PV:2126/3 - Meracia a regulačná technika.

C 21.06.2017             137,09  38 02129317   PV:2129/3 - Meracia a regulačná technika.

C 22.06.2017             137,09  38 02124317   PV:2124/3 - Meracia a regulačná technika.

C 23.06.2017               91,39  38 02123317   PV:2123/3 - Meracia a regulačná technika.

C 23.06.2017             137,09  38 02099317   PV:2099/3 - Meracia a regulačná technika.

C 28.06.2017               91,39  38 02125317   PV:2125/3 - Meracia a regulačná technika.

C 03.07.2017               91,03  38 02025317   PV:2025/3 - Meracia a regulačná technika.

C 03.07.2017               91,39  38 02105317   PV:2105/3 - Meracia a regulačná technika.

C 03.07.2017             137,09  38 02638317   PV:2638/3 - Meracia a regulačná technika.

C 17.07.2017             144,58  38 02505317   PV:2505/3 - Meracia a regulačná technika.

P 23.08.2017             137,09  38 01760317   PV:1760/3 - Meracia a regulačná technika.

P 31.08.2017             137,09  38 03196317   PV:3196/3 - Meracia a regulačná technika.

C 31.08.2017             137,09  38 03197317   PV:3197/3 - Meracia a regulačná technika.

P 31.08.2017               18,05  38 03230317   PV:3230/3 - Meracia a regulačná technika.

P 31.08.2017               18,05  38 03232317   PV:3232/3 - Meracia a regulačná technika.

P 26.09.2017                 9,60  38 09000317   PV:9000/3 - Meracia a regulačná technika.

C 03.11.2017               32,30  38 03858317   PV:3858/3 - Meracia a regulačná technika.

Vysvetlivky: „C“ je mínusová položka. „P“ je plusová položka.

 

Podľa výpisu FPÚaO domu za rok 2017 výmena pomerových meračov stála 13.091,23 €. ZVB p. Mosná na schôdzi emotívne a bez začervenania prehlásila, že odsúhlasená cenová ponuka na výmenu pomerových meračov 12.856,32 € nebola prekročená. Čo na to zástupcovia vchodov? A čo vlastníci, Vami zvolený zástupcovia hája Vaše zaujmi? Zapisovateľ zápisnice a dve overovateľky tak slepo veríte ZVB, že zatajujete skutočnosti? Prečo si najprv neoveríte skutočnosť a až potom píšte. Prečo Zapisovateľ zápisnice a dve overovateľky v zápisnici neuviedli skutočnosti? Alebo neboli na schôdzi???

Všetky práce vykonané na dome kontroluje ZVB a potom odsúhlasí podpisom. Za to, že dohliada na Náš majetok jej vlastníci platia odmenu raz ročne 2.105,00 € a ZVB si bez súhlasu vlastníkov z FPÚaO domu platí aj odvody štátu. Po upozornením správcu vlastníkom, nie ZVB, na prekročenie cenovej ponuky 13.411,11 €, správca vrátil do FPÚaO domu 319,88 €. Napriek tomu je cenová ponuka prekročená o 231,91 €. Keď som chcel na túto skutočnosť a iné poukázať na schôdzi, tak vlastníci bytov v pokračovaní emotívneho prejavu ZVB ma vyzvali aby som bol ticho, že na mňa nie je nikto zvedavý a na moje vymysli. Pritom z FPÚaO sa mohlo ušetriť ešte viac 1.874,88 €. Ale to by musel o Našom majetku rozhodovať niekto iní. Dúfam, že dotyčný vlastníci po konzultácií so ZVB nám podajú relevantné vysvetlenie aj s dokladmi k prekročeniu cenovej

priloha_1.pdf
priloha_2.pdf
priloha_3.pdf
priloha_4.pdf
priloha_5.pdf
priloha_6.pdf
zmluva_nitrianske_rudno.pdf
zmluva_obec_novot.pdf
zmluva_svit.pdf
zmluva_zem_kostolany.pdf
porovnanie_cien_od_firmy_TECHEM.pdf

Napíšte nám

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!