Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Písomné hlsovanie, zmluva o výkone správy

Čo je schopná ZVB urobiť pre spokojnosť správcu OSBD.

 

Dňa 17.08.2015 sme mali v schránkach Dubnické noviny, v ktorých bol článok OSBD-PB pod názvom „Záruka spokojného bývania“, kde OSBD-PB ponúka služby:

 - bezkonkurenčné poistenie domov ...

- pri revitalizácii bytového fondu (nie len pri revitalizácii)  ... ktoré na základe rozhodnutia vlastníkov vykonajú ... .

- Všetky rozhodnutia tykajúce sa jednotlivých bytových domov sú v kompetencii schôdze vlastníkov domov, ktorá prakticky rozhoduje o činnosti v dome.

Ani sa nečudujeme, že článok nie je podpísaný.

 

  Správca prostredníctvom ZVB dal vlastníkom – nájomníkom na pripomienkovanie Zmluvu o výkone správy s tým, že po jej doplnení o pripomienky bude predložená vlastníkom – nájomníkom na schválenie. Vlastníci na pripomienkovanie mali dva byty jeden deň.

 

Dňa 19.08.2015 správca OSBD-PB zverejnil „oznam o písomnom hlasovaní“ vydaný v Dubnici nad Váhom, dňa 03.08.2015. Správca oznámil, že v zmysle §14, ods.6 zákona 182/1993 Z.z.*, že priebehu 26.08. – 28.08 bude v dome písomné hlasovanie vlastníkov bytov s otázkou.

Hlasovanie o otázke:

1. Súhlasíte so Zmluvou o výkone správy so správcom: Okresné stavebné bytové družstvo, so sídlom SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 016 659, upravenou na základe zmien zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestoroch účinných od 01.01.2014?

 

Hlasovanie bude 1 hlasom za každý byt alebo nebytový priestor, na jednej listine, ktorú predloží zástupca vlastníkov za pomoci overovateľov. Hlasujúci vlastným podpisom vyjadrí súhlas/nesúhlas k uvedenej otázke.

 

Hlasovanie bude 1 hlasom za každý byt alebo nebytový priestor na jednej listine, ktorú predloží zástupca vlastníkov za pomoci overovateľov.(bez mandátu?) hlasujúci vlastnoručným podpisom vyjadrí súhlas/nesúhlas k uvedenej otázke.

Zistenie výsledkov hlasovania priamo na hlasovacej listine potvrdí zástupca vlastníkov a dvaja vlastníci bytov, ako overovatelia.(bez mandátu a ani slovo o spôsobe hlasovania)

 

* Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov rade alebo zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kandidáti na volené funkcie v spoločenstve a na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.)

 

VÝSLEDOK PÍSOMNÉHO HLASOVANIA

 

 Podpísaní overovatelia a zástupca vlastníkov bytov bytového domu svojím podpisom prehlasujú, že dňa 28.08.2015 o 19:30 hodine zistili výsledok hlasovania:

 

OTÁZKA:

(1)  Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 94, Centrum II, Dubnica nad Váhom písomným hlasovaní rozhodli, že súhlasia / nesúhlasia so Zmluvou o výkone správy so správcom: Okresné stavebné bytové družstvo, so sídlom SNP 1936, Považská Bystrica, IČO: 36016659, upravenou na základe zmien zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinných od 01.10.2014.

 

VÝSLEDOK PÍSOMNÉHO HLASOVANIA

Podpísaní overovatelia (bez mandátu) p. Čižnárová a p. Žiačková a zástupkyňa vlastníkov bytov bytového domu p. Mosná svojimi podpismi prehlasujú, že dňa 28.08.2015 o 19:30 hodine zistili tento výsledok hlasovania:

Počet hlasov 112. Počet platných 89, súhlasím 85, nesúhlasím 4.

 

Dňa 01.09.2015 bola ZVB podaná písomná informácia vo vchodoch. Návrh „Zmluvy o výkone správy“ bol predložený prostredníctvom ZVB domu a vchodových zástupcov vlastníkom začiatkom mája 2015 na preštudovanie a príp. pripomienkovanie. Do 30.5.2015 boli pracovné kópie zo 6 vchodov vrátené ZVB domu aj s pripomienkovanie nasledovne: vchod 56, 57, 61 – bez pripomienok, vchod 58 – 2 pripomienky, vchod 62 – viac pripomienok. Na pripomienky odpovedal riaditeľ OSBD P. Bystrica, kópia odpovedy je k nahliadnutiu u vchodových ZVB a ZVB domu.

Vchod 60 návrh „Zmluvy o výkone správy so správcom“ nevrátil a do 1.8.2015 ani nepripomienkoval !

 

To, že pripomienky k návrhu zmluvy o výkone správy za vchod 60 nedostali ZVB bol zapríčinené vlastníkom vchodu, ktorý ako posledný v poradí pripomienkovania  za vchod 60 pozabudol ich odovzdať ZVB.

 

 

Dňa 22.08.2015 boli zaslané pripomienky vchodu 60 k zmluve o výkone správy na právne oddelenie správcu OSBD, tak som dňa 02.09.2015 zaslal mail na právne oddelenie.

 Dobrý deň Mgr. Emil Haladej,

to, že sa pripomienky za vchod 60 nedostali k ZVB bolo zapríčinené vlastníkom vchodu 60, ktorý ako posledný v poradí pripomienkovania  za vchod 60 pozabudol ich odovzdať ZVB. Čo sme zistili až po našom telefonáte dňa 21,.08.2015.

  Dňa 22.08.2015 som Vám emailom poslal pripomienky k zmluve o výkone správy tak ako sme sa dohodli.

  Žiadam Vás aby ste má informovali kedy ste email prevzal a aké stanovisko ste k daním pripomienkam zaujal alebo či ste ich posunuli ďalej.

Odpoveď.

Dobrý deň pán Vangorík,

Ospravedlňujem sa za oneskorenie odpovede, ale minulý týždeň som bol služobne mimo kancelárie.  E-mail s pripomienkami k zmluve o výkone správy bol doručený správcovi dňa 22.08.2015. Dňa 02.09.2015 nám bol doručený výsledok písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s. č. 94, Centrum II, Dubnica nad Váhom vykonaného v dňoch 26. – 28.08.2015, ktorým vlastníci schválili predložený návrh zmluvy o výkone správy a to počtom hlasov 85. Títo vlastníci zmluvu o výkone správy aj podpísali. Schválená a podpísaná zmluva o výkone správy nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov je v zmysle § 8a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „zákon“) záväzná pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Vzhľadom na uvedené, Vami predložené pripomienky k zmluve o výkone správy správca nie je oprávnený do zmluvy zapracovať, nakoľko ich dodatočné  zapracovanie by znamenalo zmenu zmluvy o výkone správy a podľa zákona každá zmena zmluvy o výkone správy musí byť schválená a podpísaná nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Každopádne Vami predložené pripomienky k zmluve o výkone správy týkajúce sa práv a povinností zástupcu vlastníkov sú podnetné a v budúcnosti z nich určite budeme vychádzať.

 Ďakujeme za spoluprácu

 S pozdravom

 

Odôvodnenie prečo sa nadá súhlasiť o platnosti písomného hlasovania o súhlase s predloženou zmluvou o výkone správy na základe zmien zákona č. 182/1993 Z.z. §3 ods.1)2) o vlastníctve bytov a nebytových priestorov účinných od 01.10.2014.

 

Oznámenie o výsledku písomného hlasovania zo dňa 28.08.2015. 112 bytov (nie hlasov), počet platných hlasov 89, počet hlasov SÚHLASÍM 85, počet hlasov NESÚHLASÍM 4. Za správnosť písomného hlasovania podpísaný ZVB (podpredseda P-OSBD) a dvaja overovatelia bez mandátu a schválený správcom OSBD-PB.

   Podľa listu vlastníctva v dňoch  26.08.2015 až 28.08.2015 písomného hlasovania bolo 190 vlastníkov bytov v dome č.94, 112 je bytov.

Po upozornení správcu na danú skutočnosť správca, že vlastníkov je 190, ZVB dodatočne si vyžiadal podpisy 11 „vlastníkov“.  Čím  sa dňa 03.11.2015 už na hlasovacej listiny písomné hlasovanie bolo zo 190 vlastníkov súhlasím 96 !!!, proti 4, nehlasoval 90. Lenže zmluvu o výkone správy popísali 4 nájomníci 1 jeden nebývajúci, čo zákon nepripúšťa. To znamená, že vlastníci nesúhlasia z predloženou upravenou zmluvou o výkone správy správcom OSBD-PB. Naplnený §43b z.č.40/1964 Z.z..

E-mail z právneho oddelenia správcu zo dňa 10.09.2015 výsledok písomného hlasovania „96 podpisov súhlas“ !!!!! Čo sa dialo medzi 02.09.2015 do 10.09.2015 z hlasovacími listinami keď za 8 dní pribudlo 11 hlasov. Podozrenie na manipuláciu hlasovacie listiny!

 

V prípade odvolávania sa správcu na z.č.182/1993 Z.z. §14 (2) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok.

Tak §13 (2) Spoluvlastníci spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka (§139, §145).  

Podľa zákona č. 182/1993 Z.z. §14 ods.3) je správca povinný túto skutočnosť o neplatnosti písomného hlasovania oznámiť vlastníkom bytov v dome ú.č. 185.

 

Zmluva o výkone je právny úkon nakoľko sa jedná o zverenie vlastného majetku tretej osobe a aj návrh podmienok správy schvaľujú všetci vlastníci.

Zákon č.40/1964 Z.z.

§ 34

Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.

§ 37

(1) Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

(3) Právny úkon nie je neplatný pre chyby v písaní a počítaní, ak je jeho význam nepochybný.

§ 39

Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

§ 40

(3) Písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby,

nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé.

§ 43

Účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.

§ 43b Návrh na uzavretie zmluvy

(1) Návrh, aj keď je neodvolateľný, zaniká.

a) uplynutím lehoty, ktorá v ňom bola určená na prijatie,

§ 124

Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.

§ 136

(1) Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. (2) Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi.

§ 139

(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne

a nerozdielne.

§ 144

Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady

vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním.

§ 145

(1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.

(2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a

nerozdielne.

Zákon č 182/1993 Z.z.

§14 (7) Písomné hlasovanie môže vyhlásiť predseda, rada, správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním podľa odseku 3. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú plné znenie schvaľovaného návrhu, musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu na hlasovacej listine; zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné overenie podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. V prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov.

 

(Podľa predložených dokladov je veľké podozrenie z manipulácie výsledkov písomného hlasovania zo strany ZVB a podpredsedu predstavenstva OSBD).

 

 

  Po  správe od právneho zástupcu správcu tak to bol šok !Tak prečo nadpis ? „Čo je schopná ZVB urobiť pre spokojnosť správcu OSBD“. Veď všade sa informuje o písomnom hlasovaní o súhlasu s predloženou zmluvou o výkone správy medzi vlastníkmi bytov domu č.94 Dca a OSBD-PB.

Dňa 21.09.2015 som reagoval na danú skutočnosť.

  Dobrý deň Mgr. Haladej,

   Potreboval by som poznať Váš názor nakoľko KK nereaguje. Súhlasím a prikláňam sa k Vášmu konštatovaniu. „Dňa 02.09.2015 nám bol doručený výsledok písomného hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s. č. 94, Centrum II, Dubnica nad Váhom vykonaného v dňoch 26.08 – 28.08.2015, ktorým vlastníci schválili predložený návrh zmluvy o výkone správy a to počtom hlasov 85“.

   Ale nedá sa súhlasiť !„Títo vlastníci zmluvu o výkone správy aj podpísali.“ (v zmysle § 8a ods. 1 zákona 182/1993 Z.z. ... stým, že v oznámení sa všadea píše len o písomnom hlasovaní v zmysle § 14 ods. 6“, čí vlastníci bytov súhlasia z upravenou zmluvou o výkone správy. Nie že podpisom budú uzatvárať zmluvu o výkone správy so správcom ! To správca alebo ZVB nepokladá aspoň z etického hľadiska oznámiť vlastníkom bytov, že v dňoch 26.08.2015 až 28.08.2015 správcu nezaujíma či vlastníci súhlasia/nesúhlasia s predložením návrhom zmluvy o správe a či písomné hlasovanie je platné/neplatné. Ale Správca pod rúškom záujmu o súhlas zo znením upravenej zmluvy o výkone správy, podsúva bez oznámenia vlastníkom bytov (prostredníctvom úplateneho ZVB) zmluvu o výkone správy k podpisu. Možno príliš tvrdé slová ale pekné to zapadá do vyjadrenia KK. Na základe Príkaznej zmluvy „DOM – ZVB“ ktorú ZVB má podpísanú z vlastníkmi domu o ktorej vie len KK a ZVB ale ani jeden vlastník bytu v dome, správca z účtu FPÚaO domu vypláca za ZVB odvody, ktoré je povinný odvádzať ZVB daním inštitúciám osobne. Podľa nás ZVB a správca naplnil:

V užšom zmysle (tzv. aktívne podplácanie): priame alebo cez sprostredkovateľa(správca cez P-OSBD) vykonané poskytnutie/poskytovanie alebo sľúbenie úplatku inému(ZVB), aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie (ZVB či DZ).

V širšom zmysle: aj tzv. pasívne podplácanie (prijímanie úplatku), teda aj priame alebo cez sprostredkovateľa (P-OSBD cez ZVB) vykonané prijatie/prijímanie (pre seba alebo pre inú osobu), žiadanie alebo danie si sľúbiť úplatku, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie (ZVB či DZ).

 

Odvodnenie prečo sa nedá súhlasiť, že vlastníci podpísali zmluvu o výkone správy medzi vlastníkmi domu č.94 a správcom OSBD-PB.

 

Podľa nášho názoru Zmluvy o výkone správy medzi správcom ODBD PB a vlastníkmi bytov obytného domu ú.č. 185 uzavreté v dňoch 26.08.2015 až 28.08.2015 sú v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zmien účinných od 01.10.2014 zo zákona neplatné.

 

     Nikde v oznámení o písomnom hlasovaní v dňoch 26.08.2015 až 28.08.2015 nie je zmienka o uzavretí alebo podpise zmluvy o výkone správy !

ZVB svojvoľne určil overovateľov podpisov vlastníkov bytov pri písomnom hlasovaní v dňoch 26.08.2015 až 28.08.2015 bez schôdze vlastníkov bytov !

ZVB svojou činnosťou naplnila skutkovú podstatu, úmyselné porušovanie zákona, podpisovej listiny pri písomnom hlasovaní v dňoch 26.08.2015 až 28.08.2015.

 

Pri dotaze na správcu. Môže správca prostredníctvom ZVB vystaviť nátlaku a časovej tiesni vlastníka bytu keď pri oznámenom písomnom hlasovaní v dňoch 26.08.2015 až 28.08.2015 o súhlase návrhu Zmluvy o výkone správy zároveň vyžadovať bez „predošlého oznámenia“, podpis vlastníka bytu na zmluve o výkone správy ? Keď nikde v oznámení o písomnom hlasovaní v dňoch 26.08.2015 až 28.08.2015 nie je zmienka o uzavretí alebo podpise zmluvy o výkone správy !

Odpoveď Mgr. Haladeja.

Činnosť ZVB pri písomnom hlasovaní a zároveň dávať podpisovať zmluvu o výkone správy je nadčasová práca ZVB (hoci nebol jasný výsledok písomného hlasovania).

 

 

 

 

Na základe relevantných podkladov, (menovaných v časti „1“) písomné hlasovanie zo dňa 26.08.2015 až 28.08.2015 o súhlase zmluvy o výkone správy medzi vlastníkmi domu č.94 Dca a OSBD-PB je neplatné zo zákona a pre zasahovanie do podpisovej listiny po ukončení písomného hlasovania.

Na základe relevantných podkladov, (menovaných v časti „1“) zmluva o výkone správy zo dňa 26.08.2015 až 28.08.2015(v nátlaku a časovej tiesni) je neplatná zo zákona a pre vlastníka je platná zmluva o výkone správy uzavretá pred dátumom 26.08.2015.

 

Nájde sa 28 vlastníkov bytov domu aby sa zhodli na spravovaní vlastného majetku ?

 

 

 

  

 

 

 

 

.

 

 

 

ZVB_dodatocne_upravene_pisomne_hlasovanie_o_zmluve.pdf
ZVB_dodatocne_upravena_zmluva_o_surave.pdf
Navrh_zmluvy_o_vykone_spravy_na_pripo._Mosna.pdf
zmluva_o_vykone_spravy_s_pripomienkmi.docx

Napíšte nám

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!