Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Názory vlastníkov

Ako zamestnanec OSBD vysvetľuje vlastníkovi v správe OSBD aby zbytočne nepoukazoval na nezákonnú činnosť správcu voči vlastníkom v správe OSBD.

O čo ide nám, je dúfam jasné, ale nechápem, vážený pán .........., o čo ide Vám. Pokiaľ budete chodiť' po úradoch rozprávajúc Vaše verzie (lebo ako sa otázka položí, je podstatné), zbytočne upriamite pozornosť na veci, ktoré by si inak nikto nevšimol a spôsobíte nemalé problémy množstvu ľudí. o výsledok nemám strach, ale ide o to, že robiť ZVB nie je žiadna prechádzka ružovým sadom, a keď' našich ZVB začne otravovať' svojim taktným spôsobom daňový úrad alebo sociálne poisťovňa, tak si buďte istý, že. Sa na funkciu ZVB vykašlú. O toto Vám ide, pán Ing. ? Slon v porceláne by narobil menej škody.

S pozdravom

Ing. František Kotala

Ing. František Kotala ako delegát a ZVB akosi pozabudol ZVB nie je funkcia ale ZVB zo zákona zabezpečuje styk (kontakt, hovorca).  Alebo ako vyškolený správca za družstevné peniaze nemusí poznať zákony. Tak mu pripomenieme. Zákon 182/1993 Z. z. § 8a (5) Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "schôdza vlastníkov"). Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14.

 

U P O Z O R N E N I E

Na tomto dome č.94 správca OSBD neoprávnene, protizákonne a bez súhlasu vlastníkov bytov, okrem jedného (ZVB) z FPÚaO domu vyčerpal 3.025,52 € ako odvody, ktoré si mál ZVB platiť zo schválenej odmeny od vlastníkov bytov.

 

Vlastníci bytov domu č.94 žiadajú ZVB aby vyzval správcu OSBD o vrátenie danej sumy 3.025,52 € do FPÚaO domu č.94 čo najskôr.

 

Kto nesúhlasí aby správca OSBD vrátil neoprávnene, protizákonne a bez súhlasu vlastníkov bytov okrem jedného ZVB 3.025,52 € do FPÚaO domu č.94, nech podá písomný súhlas správcovi OSBD.

 

Ako správca sľubuje

Na tomto dome č.94 schválili vlastníci bytov dňa 01.12.2016 výmenu pomerových meračov tepla od firmy TECHEM. Ktorá tieto práce vykonáva aj z montážou v priemere za 19,73 €/ks s DPH. Výmenu pomerových meračov tepla previedol správca OSBD za 23,04 €, oproti TECHEMU. Dňa 06.07.2017 bola zaslaná informácia od Kontrolnej komisie, od p.Koníčka: Čo sa týka platby za výmenu meračov bolo vymenených zatiaľ 502 meračov  a fakturácia zo strany OSBD bola vo výške 22,85 € s DPH/ merač ( odsúhlasené 23,04 €) + náklad  na dopravu 3,36 € s DPH /BD. Zvyšné merače sa vymieňajú na základe požiadavky vlastníka bez zmeny ceny.  

Skutočnosť:

Okresné stavebné bytové družstvo, SNP 1936, 01707 Považská Bystrica

 Účtovné číslo domu: 185

 

Bytovka 94

SNP 1936 (to nie je chyba ale skutočnosť)

01841 DUBNICA NAD VÁHOM

Vec: Výpis fondu prevádzky, údržby a opráv domu s účtovným číslom: 185

 

Údaje fondu domu platné ku dňu: 31.122017

Počiatočný stav k: 01.01.2017       34 452,15 EUR   Úč. stav k: 01.01.2017      33 068,68 EUR

Nárast fondu                                       32 478,07 EUR

Čerpanie fondu                                  34 648,16 EUR

Stav fondu                                          32 282,06 EUR   Účtovný stav fondu           30 930,85 EUR

 

Prehľad pohybov zaznamenaných na fonde od začiatku roka: len Meracia a regulačná technika.

P/C Dátum           Suma DD CD                                      Popis

C 14.06.2017       11 198,88  38 02033317 PV:2033/3 - Meracia a regulačná technika.

C 16.06.2017              93,62  38 02131317   PV:2131/3 - Meracia a regulačná technika.

C 19.06.2017            137,09  38 02132317   PV:2132/3 - Meracia a regulačná technika.

C 20.06.2017               91,39  38 02130317   PV:2130/3 - Meracia a regulačná technika.

C 21.06.2017             114,24  38 02121317   PV:2121/3 - Meracia a regulačná technika.

C 21.06.2017               91,39  38 02122317   PV:2122/3 - Meracia a regulačná technika.

C 21.06.2017             137,09  38 02126317   PV:2126/3 - Meracia a regulačná technika.

C 21.06.2017             137,09  38 02129317   PV:2129/3 - Meracia a regulačná technika.

C 22.06.2017             137,09  38 02124317   PV:2124/3 - Meracia a regulačná technika.

C 23.06.2017               91,39  38 02123317   PV:2123/3 - Meracia a regulačná technika.

C 23.06.2017             137,09  38 02099317   PV:2099/3 - Meracia a regulačná technika.

C 28.06.2017               91,39  38 02125317   PV:2125/3 - Meracia a regulačná technika.

C 03.07.2017               91,03  38 02025317   PV:2025/3 - Meracia a regulačná technika.

C 03.07.2017               91,39  38 02105317   PV:2105/3 - Meracia a regulačná technika.

C 03.07.2017             137,09  38 02638317   PV:2638/3 - Meracia a regulačná technika.

C 17.07.2017             144,58  38 02505317   PV:2505/3 - Meracia a regulačná technika.

P 23.08.2017             137,09  38 01760317   PV:1760/3 - Meracia a regulačná technika.

P 31.08.2017             137,09  38 03196317   PV:3196/3 - Meracia a regulačná technika.

C 31.08.2017             137,09  38 03197317   PV:3197/3 - Meracia a regulačná technika.

P 31.08.2017               18,05  38 03230317   PV:3230/3 - Meracia a regulačná technika.

P 31.08.2017               18,05  38 03232317   PV:3232/3 - Meracia a regulačná technika.

P 26.09.2017                 9,60  38 09000317   PV:9000/3 - Meracia a regulačná technika.

C 03.11.2017               32,30  38 03858317   PV:3858/3 - Meracia a regulačná technika.

Vysvetlivky: „C“ je mínusová položka. „P“ je plusová položka.

 

Podľa výpisu FPÚaO domu za rok 2017 výmena pomerových meračov stála 13.091,23 €. ZVB p. Mosná na schôdzi emotívne a bez začervenania prehlásila, že odsúhlasená cenová ponuka na výmenu pomerových meračov 12.856,32 € nebola prekročená. Čo na to zástupcovia vchodov? A čo vlastníci, Vami zvolený zástupcovia hája Vaše zaujmi? Zapisovateľ zápisnice a dve overovateľky tak slepo veríte ZVB, že zatajujete skutočnosti? Prečo si najprv neoveríte skutočnosť a až potom píšte. Prečo Zapisovateľ zápisnice a dve overovateľky v zápisnici neuviedli skutočnosti? Alebo neboli na schôdzi???

Všetky práce vykonané na dome kontroluje ZVB a potom odsúhlasí podpisom. Za to, že dohliada na Náš majetok jej vlastníci platia odmenu raz ročne 2.105,00 € a ZVB si bez súhlasu vlastníkov z FPÚaO domu platí aj odvody štátu. Po upozornením správcu vlastníkom, nie ZVB, na prekročenie cenovej ponuky 13.411,11 €, správca vrátil do FPÚaO domu 319,88 €. Napriek tomu je cenová ponuka prekročená o 231,91 €. Keď som chcel na túto skutočnosť a iné poukázať na schôdzi, tak vlastníci bytov v pokračovaní emotívneho prejavu ZVB ma vyzvali aby som bol ticho, že na mňa nie je nikto zvedavý a na moje vymysli. Pritom z FPÚaO sa mohlo ušetriť ešte viac 1.874,88 €. Ale to by musel o Našom majetku rozhodovať niekto iní. Dúfam, že dotyčný vlastníci po konzultácií so ZVB nám podajú relevantné vysvetlenie aj s dokladmi k prekročeniu cenovej ponuky na pomerové merače.

Verím, že aj ZVB a p. Koníček dajú vysvetlenie k sľubovanej zľave na montáž pomerových meračov tepla.

 

Ako sa dá zarábať na cudzom, keď vlastníci nemajú záujem o svoj majetok !

C 30.12.2017 605,06     80    1265 Odvody 2017-ZVB a pomocnici

Podľa výpisu FPÚaO domu za rok 2017 správca na základe dohody(príkaznej zmluvy) zo ZVB a OSBD, ktorú uzavrel ZVB a keďže je to súkromná vec ZVB  nepotrebuje súhlas od vlastníkov bytov. Ale aby správca OSBD z FPÚaO domu č.94 vypláca odvody, ktoré si je povinný ZVB odvádzať sám zo schválenej odmeny od vlastníkov bytov. Na to potrebuje ZVB a správca súhlas vlastníkov bytov domu. K dnešnému dňu tak správca ako aj ZVB vyčerpal z FPÚaO domu č.94 protizákonne bez súhlasu vlastníkov bytov domu č. 94 3.025,30 €. Ktorý súhlasíte s činnosťou ZVB dom a zástupcami vchodov a správcom, frflite pri pive a ktorý by chceli zmenu ozvite sa.                                     Podklady predložím Vangorík.

 

Vyjadrenie k zápisnici zo schôdze vlastníkov dňa 14.11.2017.

1/ podľa zápisnice zo schôdze bolo prítomných 42 vlastníkov a 1nájomník.

2/Zmluva o výkone správy je právny úkon (aspoň pre toho kto si cti zákon). Mgr. Haladej je zamestnanec (podriadený) p.Mosnej.

a) zmluva o výkone správy je právny úkon a tým podlieha zákonu č. 40/1964 Zb. §44 (3) Ak je návrh určený dvom alebo viacerým osobám, a z jeho obsahu vyplýva, že úmyslom navrhovateľa je, aby všetky osoby, ktorým je návrh určený, sa stali stranou zmluvy, je zmluva uzavretá, ak všetky tieto osoby návrh prijmú.

§ 49 Účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť.

§ 49a Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.

§ 136 (1) Vec môže byť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov.

(2) Spoluvlastníctvo je podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi

manželmi.

§ 139 (1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

§ 145 (1) Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný.

(2) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne.

Takže v čase vymáhaného podpisu ZVB na uzavretie zmluvy o výkone správy bolo 190 vlastníkov bytov, čo je nadpolovičná väčšina 96 vlastníkov. A nie 85 vlastníkov.

Zákon o vlastníctve bytov a NP č.182/1993 Z.z. §8a § 8a(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválená zmluva o výkone správy alebo jej zmena, alebo jej zánik je záväzný pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak je podpísaný nadpolovičnou väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcom. Správca je povinný schválenú zmluvu alebo jej zmenu doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome. Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis. (§ 46 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.)

b) Po upozornení správcu vlastníkom na nedodržaní zákona č.182/1993 Z.z. §8a, ZVB dodatočne ešte vymohla ďalších 11 podpisov pod písomné hlasovanie a pod zmluvu o výkone správy aby sa naplnila podmienka zákona. To znamená, že správca a ZVB uznal námietku vlastníka! No ale aj to ZVB dobabral zmluvu dal podpísať nie vlastníkom bytov ale 6 nájomníkom bez overeného splnomocnenia tak aj pri enormnej snahe ZVB zapáčiť sa správcovi neslnil podmienku zákona a tvrdenie

 Mgr. Haladeja o uzavretie (podpísanie) zmluvy o výkone správy je nepravdivé a zavadzajúce. Mgr. Haladej sa spolieha na neznalosť zákonov vlastníkov a odvoláva sa na zákon č.182/1993 Z.z. § 14 (2) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome jeden hlas pripadajúci na byt alebo nebytový priestor v dome. Ak je byt alebo nebytový priestor v dome vo vlastníctve viacerých osôb, môžu uplatniť svoje hlasovacie právo len ako celok. Zákon  hovorí o bežných veciach nie o právnych úkonov.

3/ Odmena ZVB bola schválená hoci zákon nevyžaduje ZVB dávať odmenu. Tú dávajú vlastníci bytov dobrovoľné. §8a(5) Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len "schôdza vlastníkov"). Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14.

Ktorý vlastník dal súhlas ZVB na uzavretie príkaznej zmluvy ZVB-DOM. Je o tom zápisnica? Nie je! V skutočnosti je príkazná zmluva p.Mosná-OSBD-PB, čo je súkromná vec medzi p.Mosnou a správcom OSBD. Ale na základe tejto zmluvy si p.Mosná z FPÚaO domu vypláca odvody štátu, ktoré je povinná odviezť z odsúhlasenej odmeny. Ak ZVB a zástupcov vchodov nezaujíma ako sa šafári s vlastním  majetkom vlastníkov bytov a nemajú čas sa plne venovať hospodáreniu domu tak potom sa pýtam, na čo sú tam?

 

 

Konstruktivny_pristup_merace..pdf

Napíšte nám

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!