Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Fpnd vchodu áno/nie

 

    § 14 (3) Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len "majetok vlastníkov") musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; správca je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov. Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.

    § 10 (1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade10) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy. Pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní zohľadniť mieru využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome.

   (2) Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv domu sú

a) mesačné preddavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

b) príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,

c) výnosy z účtu domu vedeného v banke,

d) príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru, vo výške pohľadávok voči vlastníkovi bytu zo zákonného záložného práva, ktoré vzniklo podľa tohto zákona,

e) zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu,

f) príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak.

   (3) Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

   (4) Spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, zriaďuje sa fond prevádzky, údržby a opráv osobitne pre každý dom.

    § 13 (6) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.

   Toľko hovory zákon.

 

   Správca zo zákona zriadi v banke účet pre každý dom, ktorý spravuje § 8 ods.3). Správca pre každý dom v správe zriadil v banke dva účty pre každý dom v správe §10 ods.4), ktoré pomenoval, prevádzkový a fondový účet.

   Fondový účet slúži na § 10 ods.3) a vlastník bytu v správe má právo §13 ods.6). Čerpanie tohto fondu správca zverejňuje väčšinou ku koncu roka bez posedných transakcií od 15.12.

   Prevádzkový účet obsahuje, zálohové platby za služby spojené s užívaním bytu (kúrenie, TÚV, SV, spol. elektro, správa a fond bytu a vchodu. Čerpanie tohto fondu správca uvádza v globále v koncoročnom vyučovaní za predchádzajúce obdobie.

   Fond bytu vlastníka, správca nezverejňuje nakoľko je individuálna vec vlastníka bytu a je na vlastníkovi bytu ako ho využije a ako si ho kontroluje.

   Fond vchodu správca zverejňuje raz dva razí do roka podľa svojho uváženia pre každý vchod samostatné a je na vlastníkoch bytov vchodu ako si ho kontrolujú. V roku 2017 v november, december na príkaz ZVB správca z fondov vchodov nezákonne, bez právneho podkladu vyplatil spolu 828,00 €. Čo správca a ZVB nezverejnil.

   Fond bytu a vchodu je len súčasť prevádzkového účtu, ktorý ako celok správca nezverejňuje a pri nahliadaní vlastníka bytu na tento účet § 13 ods.6), je pritom neprehľadné, čo ktorá položka obsahuje a či je to fond bytu, fond vchodu alebo platba za služby spojené s užívaním bytu.

   Už názov týchto fondov hovory k čomu by mali tieto fondy slúžiť.

   Fond bytu, len sám vlastník bytu rozhoduje načo použije vlastné našetrené finančné prostriedky nie správca. Fond bytu k dňu 01.09.2018 správca ruší celo plošne a našetrené financie sa zaúčtujú v rámci zálohových platieb za užívanie bytu. Vlastník bytu, ktorý netvory fond bytu a ak potrebuje v byte nejakú opravu použije vlastné prostriedky a nemusí nikomu dokladovať načo použil vlastné finančné prostriedky v byte aby mu boli tieto preplatené z fondu bytu za poplatok správcovi.

   Fond vchodu, sa zriadil na základe, že v niektorom vchode sa rozbilo viac okien ako v druhých, načo potom vlastníci bytov platia poistku domu alebo sa vypálilo viac žiaroviek ako v iných vchodov. Na poschodiach si vlastníci bytov menia striedavo. Načo potom je FPÚaO domu §10 ods.3).

   Všetko je na vlastníkov bytov ako si strážia vlastný majetok. Načo ? Vynakladajú vlastníci bytov mesačne cca 226,- €/mes., keď niekto neviesť viesť evidenciu spotreby a nákladov domu. Kedysi to robil istí vlastník bytu domu za 112,- Kčs/mes. (3,72 €) a mal evidenciu v ktorom byte a vchode aká je spotreba nákladov z FPÚaO domu.

 

Na základe zápisníc z vchodov.

Prítomný vlastníci bytov vchodu na schôdzi*:

a) Schvaľujú** preúčtovanie finančných prostriedkov v sume 10.000,- € z fondu vchodu na fond domu (FPÚaO) č. 94 – ID 185 od 01.09.2018.

* na stretnutí! zákon nepozná pojem schôdza vchodu.

** dohodli sa! na báze dobrovoľnosti! schvaľujú len všetci vlastníci o veciach tykajúcich sa správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku.

 

   Podľa zápisníc vchodov sa vlastníci v podstate dohodli.

 Z prevádzkového účtu SK5502000000001850007692 všetky alebo čiastočné vložené finančné prostriedky za účelom „fondu vchodu“ ku dňu čo najbližšieho vystavenia predpisu mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu, najneskôr k 01.09.2018 o prevedenie alikvotnej čiastky pripadajúcej na byt, z prevádzkového účtu SK5502000000001850007692 „fondu vchodu“ na fondový účet číslo SK8102000000001851003802, ako preddavok vlastníka bytu do FPÚaO domu. Čím vlastníkovi bytu vznikne na FPÚaO domu preplatok, čo môže vlastník bytu použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov §10ods.3 z.č. 182/1993 Z.z..

   Zároveň by vlastník bytu mal žiadať aby na novom predpise mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu už fond vchodu nebol, ktorý správca hodlá spoplatniť.

 

   Fond vchodu je na báze dobrovoľnosti a je na vlastníkovi, či okrem zákonných povinných odvodov si vlastné finančné prostriedky ukladá v bankových inštitúciách, kde je vlastník pravidelné informovaný o stave účtu alebo do inštitúcie, kde je to nepriehľadné a o stave svojho účtu informovaný čiastočne.

 

   Finančné prostriedky, ktoré vlastníci vkladali na prevádzkový účet sa prenesú na fondový účet to znamená, že každý vlastník osobne jednorázovo vloží nasporené financie na prevádzkovom účte (fond vchodu) na zákonom stanovený účet FPÚaO domu ako preddavok do FPÚaO, čím vznikne vlastníkovi na FPÚaO domu preplatok, ktorý môže použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov §10ods.3 z.č. 182/1993 Z.z...

 

   Je to presne tak, vlastníci bytov sa dohodnú, že rovnakým podielom na byt sa zložia na 10.000,- €. Každý vlastník bytu, či už s banky alebo z inej rezervy vyberie rovnakú sumu a vloží na účet FPÚaO domu ako svoj osobný vklad. Správca je povinný tento vklad účtovné viesť ako vklad vlastníka bytu do FPÚaO domu, pokiaľ sa vlastníci bytov nedohodnú inak a predíde sa tým použitie týchto financií správcom na iní účel. Vtom prípade vlastníci bytov vo vchode môžu finančné prostriedky v hodnote 10.000,- € minúť na čokoľvek a nebudú tým postihnuté iní vlastníci bytoch v iných vchodoch. Stačí ak ZVB bude viesť evidenciu spotreby na FPÚaO.

 

   Správca pri zrušení nepovinného fondu vchodu vyžaduje písomné prehlásenie vlastníka bytu, vlastník bytu, ktorý nemá záujem tvoriť fond vchodu a chce si znížiť nájom o čiastku fond vchodu, môže podpísať prehlásenie a odovzdá/zašle na OSBD.

VZOR

 

 

XXXXXXXX YYYYY A VVVVVVV, Centrum II. 94/XX, 018 41 Dubnica nad Váhom.

 

Okresné stavebné bytové družstvo

SNP 1936

017 07 Považská Bystrica

 

 

 

Vec: Fond vchodu.

 

  Vlastníci bytu č.XX,

 XXXXXXXX YYYYY a VVVVVV, Centrum II. 94/XX, 018 41 Dubnica nad Váhom.

  

   Na základe dohody vlastníkov bytov domu s.č.94 Dubnica nad Váhom.

 

  Žiadame.

 

   Z prevádzkového účtu SK5502000000001850007692 všetky finančné prostriedky za účelom „fondu vchodu“ ku dňu čo najbližšieho vystavenia predpisu mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu, najneskôr k 01.09.2018 o prevedenie alikvotnej čiastky pripadajúcej na byt, z prevádzkového účtu SK5502000000001850007692 „fondu vchodu“ na fondový účet číslo SK8102000000001851003802, ako platba, preddavku vlastníka bytu do FPÚaO domu.

 

   Vlastník bytu si vyhradzuje právo, preplatok na FPÚaO domu, použiť na úhradu plnenia spojenú s užívaním bytu §10ods.3) z.č. 182/1993 Z.z..

 

   Zároveň žiadame, aby na novom predpise mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu už fond vchodu nebol.

 

 

 

Dátum                                                podpis

 

 

   Závisí len a len na vlastníkovi bytu aký zaujme postoj v rámci dobrovoľnosti, nezávislosti a vlastného názoru.

Napíšte nám

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!