Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Fondy zriadené správcom.

 

Fondy zriadené správcom.

Zákon č.182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov. (3) Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len "majetok vlastníkov") musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; správca je príslušný disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov12aaa). Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.

 

   Čo tento zákon predstavuje pre vlastníkov bytov v správe.

    Zo zákona správca v mene vlastníkov bytov v banke otvorí účet vlastníkov bytov daného domu v správe. Zákon hovorí o jednom účte, keď „Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len "majetok vlastníkov") musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom.

   Správca založil dva účty v banke pre dom, ktoré si delí,

   Prvý účet: Prevádzkový účet: SK5502000000001850007692, ktorí tvorí

a) pevnú časť predpisu, ktorí okrem iného obsahuje fond bytu a fond vchodu, do ktorých platí vlastník osobne.

b) služby a vedľajšie poplatky (zálohová časť predpisu).

    Druhý účet: Fondový účet: SK8102000000001851003802, fond prevádzky, údržby a opráv FPÚaO.

Majiteľom účtu (účtov) domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome“.

   Z uvedeného vyplýva, že vlastníci platia do FPÚaO. Zákon definuje FPÚaO, ktorí v §2 z.č.182/1993 Z.z. s účinnosťou od 01.10.2014 novelizoval, (FPÚaORM)

-  Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.5a)

- Údržbou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou.

-  Opravou sa na účely tohto zákona rozumie odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva z dôvodu ich uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.

-  Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú zásahy do spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré znamenajú zmenu v ich kvalite alebo technických parametroch.

-  Modernizáciou sa na účely tohto zákona rozumie obnova, zlepšenie alebo rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva.

   Je na vlastníkov bytov ako sa postavia k účtom zriadených správcom, ktoré nemajú oporu v zákone. Alebo budú požadovať podľa zákona mať len jeden účet. Je to o tom, že vlastníci, by si mali spoločne rozdiskutovať danú problematiku, čo najskôr, pokiaľ nerozhodne niekto za nich.

V súčasnosti vlastníci bytov platia spolu do fondov, trojizbový byt 3,15 € + 9,48 € + 13,40 € = 26,03 €. ZVB navrhuje navýšiť do FPÚaO domu o 20,00 €. To znamená, že do fondu povinného zo zákona a fondov zriadených správcom nepovinných zo zákon vlastník bude platiť 46,03 € byt/mes..

   Ak nechceme aby o našom vlastníctve, majetku rozhodovali iní, mali by pomocníci ZVB, čo najkratšom čase pozvať vlastníkov bytov vchodov na stretnutie vlastníkov, kde by sa mala daná problematika prebrať za účasti všetkých vlastníkov bytov, ktorým záleží na vlastnom majetku. Aj pre transparentnosť a lepšiu kontrolu majetku vlastníkov by bolo na zváženie, kedy dom mal jeden účet na ktorom by bolo vidieť všetky transakcie spoločného majetku vlastníkov bytov v správe.

   Len a len vlastníci by si mali dohodnúť zásady spravovania vlastného majetku.