Spravodaj domu 94 Dca
Vlastník dôveruj ale preveruj,čo sa blyští nemusí byť zlato.

Tak sme začínali 1978

   Ako ten čas beží,

v čase keď sme riešili existenciu vlastného bývania bola doba, keď jedná z možnosti ako získať byt bola, vstúpiť do (bytového) družstva na základe Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Z.z. § 221 - § 260. V našom prípade, stať sa členom Okresného stavebného bytového družstva (OSBD). Zo zákona, Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. 

Tak sme sa po zaplatení členského vkladu stali právoplatnými členmi spoločenstva družstva (OSBD), zo všetkými právami a povinnosťami zo zákona č. 513/1991 Z.z..

Spoločenstvo družstvo OSBD na základe zákona malo ako hlavnú podnikateľskú činnosť, za účelom uspokojovania bytových potrieb svojich členov a vykonávania správy, prevádzky a údržby bytového fondu „SPRÁVU BYTOV“. Stredisko správa je majetkom všetkých členov spoločenstva OSBD a zamestnanci správy sú zamestnanci členov spoločenstva OSBD. Zamestnancov správy, riadi Predstavenstvo OSBD zložené s členov spoločenstva OSBD, ktorých si volia členovia spoločenstva OSBD. Stredisko správa  ako správca zo zákona, môže konať len v rámci zákona číslo 182/1993 Z.z. na čo dohliada predstavenstvo OSBD, ktoré podlieha členom spoločenstva OSBD, prostredníctvom svojich zvolených zástupcov (delegátov). Členovia spoločenstva OSBD si volia zo svojich radov členov, delegátov, ktorý  sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jej členov.  Pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.

   Ako členovia spoločenstva OSBD sme si podali žiadosť na byt v družstevnej výstavbe. Podmienka na pridelenie bytu bola, zaplatenie alikvotnej čiastky ceny bytu v hotovosti a počas bývania splácať zbytok ceny bytu anuitu (štátny príspevok), s tým, že po jej splatený daný byt prejde do osobného vlastníctva nájomníka bytu.

   V roku 1978 sme sa začali sťahovať do svojich bytov na Centrum II. dom s.č.94. (vtedy dom 1248) Začiatky boli všelijaké, spoločné sme si upravovali okolie domu, kde sme sa aj spoznávali. Sused poznal suseda. Rodili sa detí, ktoré dnes sú už dospelé a majú svoje rodiny. Niektorý sa dnešnej doby nedožili ale aj na nich zostala spomienka. V tej dobe, podľa možnosti sa veľa vecí robilo svojpomocne. Spoločne sme upravovali trávniky, vysádzali stromy, ktoré už ani nestoja. Bola doba, keď sme si vchod vymaľovali sami. Usporiadali deň detí. Neboli technológie ako v dnešnej dobe. Tak niektoré veci, ktoré sa v tej dobe sa robili pre dom nebolo vidieť tak ako dnes. Tak isto ten kto zabezpečoval požiadavky nájomníkov dostál od nájomníkov 5 Kčs byt/mesiac (0,165€) s ktorými sa na konci roka delil zo zástupcami 7 vchodov.

   Tak ako išiel čas, tak aj doba sa menila. Už sme neboli nájomníci ale po splatení anuity -  štátneho príspevku sme sa stáli vlastníkmi svojich bytov a náš obytný dom sa stál naším spoločným majetkom.

Po prevode bytu do osobného vlastníctva, niektorý vlastníci bytu si zachovali členstvo v spoločenstve družstvo, zo všetkými právami a povinnosťami. To znamená, že si zachovali dosah na činnosť správcu, ktorý je majetkom členov spoločenstva družstvo a spravuje ich vlastný majetok. Niektorý zamestnanci správy ťažko znášajú, že správa je majetkom členov spoločenstva družstva a tak niektorý sa správajú, že len oni môžu určovať, čo člen družstva a vlastník bytu môže a nemôže.

Na základe zákona č.182/1993 Z.z.:

-  §7 – §7d, (si vlastníci bytov spravujú vlastný spoločný majetok, dom, tak, že si založia vlastné spoločenstvo, ktorého sú všetci vlastníci bytov v dome členmi) Spoločenstvo je právnická osoba (§ 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka)) založená podľa tohto zákona, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „spoločné nebytové priestory"), príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len "správny orgán") príslušným podľa sídla spoločenstva (§ 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „register").

- §8 - §14b, kde si vlastníci bytov dajú spravovať vlastný spoločný majetok, dom správcovskej spoločnosti. (V našom prípade je to OSBD.) Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu; správca, ktorý spravuje bytové domy, musí spĺňať aj podmienky podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.) Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa zákona č.182/1993 Z.z..

   Všetci bývajúci vlastníci bytov v dome sa riadia zákonom č.182/1993 Z.z. § 8a ods. 1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo zánik schválené podľa § 14b ods. 1 písm. e) sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sú podpísané správcom a osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže zmluvu o výkone správy vypovedať. Správca je povinný schválenú zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis.   

Zákona č.182/1993 Z.z. §8a ods. 5) Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. (Čo nebraní vlastníkovi bytu v osobnej komunikácii so správcom týkajúce činnosti správy domu, bytu.) Zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy a prijatými rozhodnutiami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14 až 14b.

Činnosť zástupcu vlastníkov je na báze dobrovoľnosti a na úkor jeho času. Ak sa vlastníci bytov dobrovoľne rozhodnú na nepovinnej finančnej odmene pre zástupcu vlastníkov za jeho činnosť súvisiacou s chodom domu, tak súčasťou schválenej odmeny odsúhlasenej, vždy s pravidla na jeden prechádzajúci kalendárny rok, sú všetky zákonné povinné odvody, vyplývajúceho prímu pre zástupcu vlastníkov. Odmena je vyplácaná z FPÚaO domu priamo na účet zástupcu vlastníkov na základe uznesenia schôdze vlastníkov bytov. Akákoľvek dohoda medzi zástupcom vlastníkov a správcom tykajúca sa chodu domu alebo FPÚaO domu bez súhlasu väčšiny všetkých vlastníkov je pre vlastníkov nezáväzná a nevykonateľná.

Urobila sa investícia, ktorá je vidieť z veľkej diaľky. Investícia, ktorá priniesla osoh pre vlastníkov. Len priebeh investície mal čudné pozadie. Investíciu realizoval živnostník, ktorý nemal zamestnancov, ktorý si živnosť založil dva mesiace pred realizáciou investície a živnosť zrušil po vyplatení investície. Tak isto viditeľná investícia realizovaná v neuveriteľnom krátkom čase, ktorá bola predražená o 150% ! A čo na to vlastníci bytov ? Konštatovanie  jednej vlastníčky bytu sa spoločnom stretnutí vlastníkov bytov. „Komu dáte zarobiť ak nie vlastnému synovi“. Možno aj súhlasiť ale o 150 % predražená oproti i ním dodávateľom ? Isto ten kto zabezpečuje požiadavky vlastníkov dostáva od vlastníkov 1,56 € byt/mesiac (46,996 Kčs) s ktorými sa delil zo zástupcami 7 vchodov. S tým, že odvody si vypláca z FPÚaO domu bez súhlasu vlastníkov. Čo si predchádzajúci ZVB domu č.94 nedovolili.

Preto hlavne tí mladší by sa mali viac zaujímať o svoj majetok a ako a kto s ním nakladá.

Na zamyslenie tiež stojí, zástupca vlastníkov by mal v prvom rade obhajovať zaujmi vlastníkov bytov pred správcom a nie svoje osobné. Ale, čo keď zástupca vlastníkov je riadiaci člen správcu OSBD a ešte v najvyššej funkcii správcu, ktorý musí hájiť zaujmi správcu OSBD. Ako takýto zástupca vlastníkov a funkcionár správcu obhajuje zaujmi aby vlastníci v správe mali, čo najvýhodnejšie služby od správcu, keď musí obhajovať aby správca mal čo najväčšie zisky pri správe bytových domov. Alebo náš zástupca vlastníkov je niečo viac ako Chuck Norris.

  

 

 

 

 

 

 

Napíšte nám

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!